• Khai giảng liên tục
  • Thời gian 46h, 23 buổi, 2h/buổi.
  • Có thể học Online hoặc trực tiếp
  • Khuyến khích học với Giáo viên bản ngữ (rèn luyện tiếng Anh trong quá trình học tiếng Tây Ban Nha)
  • Được học lại khóa A1.1 hoặc A1.2 miễn phí.