• Khai giảng liên tục
  • Thời gian 30h, 15 buổi, 2h/buổi.
  • Có thể học Online hoặc trực tiếp
  • Khuyến khích học với Giáo viên bản ngữ (rèn luyện tiếng Anh trong quá trình học tiếng Tây Ban Nha)
  • Các lớp học có trợ giảng để hỗ trợ làm bài tập, tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, xây dựng kế hoạch học tập và phiên dịch khi cần thiết.